ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ครั้งที่3/2564 เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่กำหนด
ในบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุม
ม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564