ยื่นงบอย่างไรไม่ให้บกพร่อง!!กรมพัฒน์ฯ ติวเข้มส่งงบผ่าน DBD e-Filing ก่อนเปิดฤดูกาลยื่นงบการเงินประจำปี 2564

ยื่นงบอย่างไรไม่ให้บกพร่อง!! กรมพัฒน์ฯ ติวเข้มส่งงบผ่าน DBD e-Filing
ก่อนเปิดฤดูกาลยื่นงบการเงินประจำปี 2564
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมติวเข้มหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ปี 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจในการนำส่งงบการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 
         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า จากนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 หลายองค์กรต้องหาวิธีและเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป การประชุมแบบ e-Meeting ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีมาตรการรองรับเพื่อให้สอดรับกับยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการอบรมผ่านระบบออนไลน์  
 
         โดยในปี 2564 นี้ กรมฯ ได้จัดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำส่งงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนงานได้ โดยสามารถจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลา หากวางแผนได้ดีแล้วก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอง
 
          สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นในการยื่นงบการเงิน ประกอบด้วย 1.กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 2.การยื่นงบการเงินประจำปี 2564 Excel V 2.0 3.ยื่นงบการเงินอย่างไรไม่ให้บกพร่อง 4.การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 5.การตรวจสอบผลการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
         ทั้งนี้ กรมฯ ได้นำระบบ DBD e-Filing มาใช้ในการให้ผู้ประกอบธุรกิจนำส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2558 โดยมีผู้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แล้วกว่าร้อยละ 98 ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ ให้บริการข้อมูลธุรกิจออนไลน์โดยเชื่อมต่อข้อมูลนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้าให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมระดับสากล
 
         อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกิจกรรมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งกรมฯ จะพิจารณาเปิดรับสมัครเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนความต้องการในโอกาสต่อไป จึงขอให้ผู้สนใจติดตามข่าวการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.dbd.go.th
 
         สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ โทรศัพท์ 0 2547 4377 0 2547 5978 ,0 2547 4390-91 อีเมล์ efiling.training@gmail.com สายด่วน 1570
 
#PoweredByDBD
 
********************************************************
 
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                               ฉบับที่ 70 / วันที่ 12 มีนาคม 2564