คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564