การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2564

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564