Doing Business

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วม
การประชุมเรื่อง "การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับ
การประกอบธุรกิจในไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทย
สู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)" ที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้น ณ โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานในการยกระดับคะแนน Doing Business
ในแต่ละด้าน และการดำเนินการ Ten for Ten ซึ่งพบว่าการขับเคลื่อน Doing Business หลายด้านมีแนวโน้ม
ที่สามารถยกระดับคะแนนได้สูงขึ้น​ วันพฤหัสบดีที่​ 25​ มีนาคม​ 2564