กรมพัฒน์ฯ MOU ร่วมกับ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ขยายพื้นที่ค้าขายให้ธุรกิจและเกษตรกรไทย ประเดิม ธุรกิจอาหารเฟสแรก

กรมพัฒน์ฯ MOU ร่วมกับ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ขยายพื้นที่ค้าขายให้ธุรกิจและเกษตรกรไทย ประเดิม ธุรกิจอาหารเฟสแรก
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและเกษตรกรไทย พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาด ขยายพื้นที่จำหน่ายสินค้าแบบ Omni Channel ผ่านห้างเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ และแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ Phenixbox.com ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายแบบไร้ข้อจำกัดทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนสร้างความมั่งคงในเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นไปจนถึงประเทศ
 
         ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (1 เม.ย.64) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์ค้าส่งสำหรับจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแบบวันสต็อป ครบวงจรใจกลางกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและเกษตรกรไทย ณ อาคารเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ โดยเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้ง 2 หน่วยงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ส่งเสริมและผลักดันธุรกิจและสหกรณ์การเกษตรเข้าสู่ช่องทางการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์มากขึ้น ช่วยขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีที่ยืนในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าทางการค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง
 
        อธิบดี กล่าวต่อว่า ขอบเขตความร่วมมือใน MOU ฉบับนี้ กรมฯ จะเป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยที่มีศักยภาพซึ่งผ่านการพัฒนาภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบ Omni Channel ของเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ฯ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ www.Phenixbox.com สำหรับกิจกรรมแรกหลังจาก MOU กรมฯ ได้นำผู้ประกอบการแฟรนไชส์และสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมงาน Food Chapter Summer Fest ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.64 ทั้งนี้ มีจำนวนบูธ รวมทั้งสิ้น 70 บูธ โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมนี้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ระยะยาวของผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย รวมถึงช่วยให้มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19
 
         นอกจากการนำธุรกิจเข้าร่วมขยายโอกาสทางการตลาดในกิจกรรมต่างๆ แล้ว กรมฯ ยังได้สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด พร้อมให้คำแนะนำ และส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ ประกอบกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารของกรมฯ อีกด้วย ทั้งนี้ กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาเป็นกุญแจสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการทำการค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ดังนั้น บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) จึงเป็นพันธมิตรภาคเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจมีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขึ้น และต่อยอดความสำเร็จไปสู่การสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศได้ในอนาคต
       
         ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือติดตามกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 และ www.dbd.go.th อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
#PoweredByDBD
 
********************************************
 
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                       ฉบับที่ 80 / วันที่ 1 เมษายน 2564