พาณิชย์ เร่งเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ หลังพบการแข่งขันในธุรกิจรุนแรงขึ้น

                                          
พาณิชย์ เร่งเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ หลังพบการแข่งขันในธุรกิจรุนแรงขึ้น
 
                                               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์" นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด และช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ เพื่อรองรับการแข่งขัน เน้นเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ หลังพบว่าการแข่งขันในธุรกิจรุนแรงขึ้น

                                             นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เผยว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Supply Chain Management ซึ่งรวมถึงเรื่องการวางแผนการดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน และการจัดเก็บสินค้า การให้บริการ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากแหล่งจุดกำเนิดของวัตถุดิบ จนถึงจุดบริโภคหรือจุดการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ 

                                             การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นการประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระบบการทำงานของธุรกิจ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจ เพราะลูกค้าต้องการระบบโลจิสติกส์ที่มีความรวดเร็วในการขนส่งมีความถูกต้องแม่นยำ ระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบการจึงควรทราบแนวโน้มหรือเทรนด์ของโลจิสติกส์ ว่าจะไปทิศทางใด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกระแสและไม่พลาดเป้าหมาย

                                      เพื่อให้การทำงานสอดรับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ มาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า​จึงเตรียมจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้โปรแกรม BI (Business Intelligence) การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Digital Transformation ผ่านเครื่องมือ/เทคโนโลยีต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ในการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์กับ CRM เป็นต้น

                                      การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจที่สำคัญสู่ความสำเร็จในงานด้านธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการสินค้าที่ต้องมีระบบการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management) การมีแผนรองรับ ตลอดจนมีกระบวนการการวางแผนและการจัดการที่ดี จะทำให้การจัดการในระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อธิบดีกล่าวสรุป

                                       ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 28,854 ราย นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จะได้รับการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกจุดและตรงตามความต้องการของตลาดยุคดิจิทัล

                                       ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955, สายด่วน 1570 และ http://www.dbd.go.th/

#PoweredByDBD

******************************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                          ฉบับที่ 69 / วันที่ 11 มีนาคม 2564