รมช.พณ. สั่งการกรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจอย่างเต็มที่...ช่วงโควิด-19 ระบาด

รมช.พณ. สั่งการกรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจอย่างเต็มที่...ช่วงโควิด
พร้อมเร่งเพิ่มเสริมทักษะการบริหารธุรกิจผ่านระบบ e-Learning
 
                                      ถึงแม้สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การประกอบธุรกิจต้องดำเนินต่อไป รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จึงสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่ มั่นใจการให้บริการผ่านระบบออนไลน์จะช่วยให้มีความปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้น โดยกำชับให้เร่งพัฒนากระบวนงานการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งระบบ พร้อมเร่งเพิ่มเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบ e-Learning โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้อง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" จึงควรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 
                                    นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า "ปัจจุบัน ถึงแม้รัฐบาลได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ลดลง แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจยังต้องดำเนินกิจการตามปกติ ดังนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง จึงสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการ อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่ โดยให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนากระบวนงานการให้บริการอื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการเข้าใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ผู้ประกอบการมีข้อจำกัดในการออกจากสถานที่พัก จึงควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจมากที่สุด"
 
                                  "นอกจากนี้ ยังให้กรมฯ เร่งพัฒนาและเพิ่มหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ e-Learning แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง ช่วยขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มพูนทักษะพร้อมเปิดโลกทัศน์ในการประกอบธุรกิจให้กว้างมากขึ้น เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางความคิดและเสริมพลังแก่ตนเองและธุรกิจให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต"
 
                                รมช.พณ.กล่าวต่อว่า "และจากสถานการณ์ที่รูปแบบการค้ายุคใหม่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าชุมชนจำหน่ายในช่องทางปกติยากมากขึ้น จึงกำชับให้กรมฯ เร่งสร้างโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกร ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเน้นการให้ความรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน) 2) บุคคลทั่วไป/ผู้ว่างงาน และ 3) ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว) เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึง ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ชั้นนำต่างๆ ตามนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และสามารถขายสินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้น"
 
                               "กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มกำลัง ให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็ง มั่นใจว่าการให้บริการผ่านระบบออนไลน์จะช่วยให้ภาคธุรกิจมีความปลอดโรค-ปลอดภัย และได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ให้กรมฯ เปิดช่องทางการติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้​ ประกอบด้วย​ *งานบริการข้อมูลธุรกิจ​ document@dbd.go.th *งานการจดทะเบียนนิติบุคคล​ regis@dbd.go.th *งานทะเบียนบริษัทมหาชน​ bservice@dbd.go.th *งานการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ​ foreign@dbd.go.th *งานด้านกฎหมาย​ law.dbd.15@gmail.com และ *งานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ​ stro@dbd.go.th"
 
"จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนใช้บริการต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th หรือ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570" รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
 
                                                                                         #PoweredByDBD
 
********************************************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                               ฉบับที่ 91 / วันที่ 27 เมษายน 2564