กรมพัฒน์ฯ เตรียมเปิดให้บริการ ระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกในการขอมีเลข/แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล และแจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทย...ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น

กรมพัฒน์ฯ เตรียมเปิดให้บริการ ระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกในการขอมีเลข/แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล และแจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทย...ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิดให้บริการ ระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และเป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งคนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่ยังไม่มีเลขประจำตัวนิติบุคคล 13 หลัก หรือที่มีเลขประจำตัวแล้วแต่ประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยสามารถดำเนินการผ่านทาง www.dbd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลักในการออกเลขประจำตัว 13 หลักให้แก่นิติบุคคล รวมถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และเป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งคนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน


เนื่องจากที่ผ่านมา นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เมื่อเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะต้องเดินทางมาติดต่อยื่นขอมีเลขประจำตัวโดยวิธีการ Walk In เท่านั้น ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำ ระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลดังกล่าวได้มีเลขประจำตัวสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึง การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ก็สามารถดำเนินการผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน ทำให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้  


อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการใช้งานระบบนี้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับผิดชอบฯ จะต้องยื่นขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) และยืนยันตัวตนผ่านระบบฯ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ก่อน เมื่อได้รับรหัสแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 1) เข้าสู่ระบบ 2) กรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ผ่านระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 3) เจ้าหน้าที่แจ้งผลผ่านระบบ เพียงเท่านี้ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ โทร.0 2547 4425-6 หรือสำนักกฎหมาย โทร.0 2547 4470 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

*******************************

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                              ฉบับที่ 115 / วันที่ 22 มิถุนายน 2564