ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

..................................................

                                   ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อแนบท้าย

               ประกาศนี้ มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว

                                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้น

               กำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจาก

               ทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น


ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

วาริณี  ฐิติพันธุ์ดำรง

(นางสาววาริณี  ฐิติพันธุ์ดำรง)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร