ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

..............................................

                                    ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้าย

               ประกาศนี้ ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่

               มิได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา

               180 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้มีหนังสือทวงถามไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชีแล้ว

                                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

               นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศว่าเมื่อพ้น

               กำหนด เวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวข้างต้นจะถูกขีดชื่อออกจาก

               ทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

วาริณี  ฐิติพันธุ์ดำรง

(นางสาววาริณี  ฐิติพันธุ์ดำรง)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร