การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ข้อมูลผลการดำเนินการในภาพรวมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริการภาครัฐ กับสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  วันพุธที่  25 สิงหาคม 2564