กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนาออนไลน์ "เสริมแกร่งโลจิสติกส์ พิชิตโอกาสทางการค้า"


กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนาออนไลน์ "เสริมแกร่งโลจิสติกส์ พิชิตโอกาสทางการค้า"
เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เห็นลู่ทางในการเจาะตลาดจีน


                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาออนไลน์หลักสูตร "เสริมแกร่งโลจิสติกส์ พิชิตโอกาสทางการค้า" ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์" ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่าน ZOOM Conference พุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกและที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นและเปิดมุมมองให้เห็นลู่ทางในการบุกและเจาะตลาดจีน หวังช่วยดึงรายได้เข้าประเทศเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
                                นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์   เป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ เนื่องจากการให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การเก็บสินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า การผลิต การส่งออก และการบริการทุกประเภท ดังนั้น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม โดยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประทศ อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย
                                ปัจจุบันมีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลในประเทศไทยอยู่จำนวน 30,176 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ซึ่งพบว่า ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ      การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำการค้ากับประเทศจีนอีกมาก ในขณะที่ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน มีระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ และมีโอกาสขยายการส่งออกได้อีกมาก ซึ่งหากธุรกิจไทยสามารถไปเจาะตลาดได้แค่เพียงส่วนหนึ่งของประเทศจีน ก็สามารถดึงรายได้กลับเข้าประเทศได้อย่างมากมายมหาศาล  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จึงกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์" หลักสูตร "เสริมแกร่งโลจิสติกส์  พิชิตโอกาสทางการค้า" โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการค้าขายกับประเทศจีนมาให้ความรู้ผ่าน 2 กิจกรรม ดังนี้
                                 1. การเสวนาหัวข้อ "ทิศทางการค้าโลจิสติกส์ไทย-จีน" โดยมีดร.ไพจิตร  วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน, คุณสุวิทย์  รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
                                2. การบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การขนส่งและกระบวนการโลจิสติกส์" โดย คุณจักรี  ชัยวัฒนากุล ผู้บริหาร บริษัท เอเอสแอลโลจิสติกส์ จำกัด
                                 อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "การสัมมนาในวันนี้ กรมฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ     ในทิศทางการค้า และระบบโลจิสติกส์ของไทยและจีนมากขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับใช้กับระบบการขนส่ง  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955, สายด่วน 1570 และ
www.dbd.go.th"


#PoweredByDBD


****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                           ฉบับที่ 141 / วันที่ 27 สิงหาคม 2564