รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563