Thailand Franchise Award 2021

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชนะการประกวด "Thailand Franchise Award 2021" โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 ประเภท 13 รางวัล และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในรูปแบบ Virtual ผ่านระบบ Zoom ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564