แถลงความสำเร็จ กิจกรรมจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงความสำเร็จ กิจกรรมจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าสู่การขายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินการแถลงความสำเร็จผ่านระบบ Live Straming และ Facebook Live ณ VSL SPACE & VIRTUAL STUDIO ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564