งานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่างด้าว 8/2564

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2564 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 8 กันยายน 2564