บริจาคน้ำดื่ม ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงพยาบาลชลประทาน)

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงพยาบาลชลประทาน) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย โควิด-19 โอกาสนี้ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงพยาบาลชลประทาน) จ. นนทบุรี วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564