ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application
Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564