รมช.พณ. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์
ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการภาคใต้ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชม
วิสาหกิจชุมชน "ไชโยฟาร์มเห็ด"ซึ่งเป็นธุรกิจต้นแบบอัจฉริยะออนไลน์ของประเทศไทย ภายใต้โครงการ Digital Village
by DBD หรือชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำขึ้น โดย "ไชโยฟาร์มเห็ด" มีความพร้อมทั้งด้าน
การผลิตสินค้า การแปรรูปให้เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น น้ำพริกเห็ด น้ำเห็ด คั่วกลิ้งเห็ด และ น้ำพริกเผาเห็ด โดยใช้
วัตถุดิบจากเห็ดแครง ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand เป็นรายแรกของประเทศไทย