เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกล ไปกับดิจิทัล

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
เปิดการอบรม e-Commerce และสัมมนาเศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกล ไปกับดิจิทัล โอกาสนี้
นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหาร
กระทรวงพาณิชย์ และนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย
   ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย 1.กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนสตูล 2.กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
3.กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และ 4.กลุ่มผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป จำนวนกว่า 200 ราย
 บรรยายให้ความรู้โดย คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ (พี่ ส.สอนสนุก) ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้า
ในระบบออนไลน์ของประเทศไทย งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564