"การออมต้นไม้ยืนต้นเป็นบำนาญชีวิตรองรับสังคมสูงวัย (การออมทองคำเขียว)"

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม "การออมต้นไม้ยืนต้นเป็นบำนาญชีวิต
รองรับสังคมสูงวัย (การออมทองคำเขียว)" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ผ่านระบบ Video Conference โดยใช้ Application Zoom Meeting
ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Video Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565