"การจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน"

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม "การจัดกิจกรรม
ขยายช่องทาง การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน" ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดชุมชน ภายใต้
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565