การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน Application
Zoom ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565