กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
การดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce
ณ ห้องประชุมม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565