ผู้นำกับความท้าทายในการให้บริการภาครัฐผ่าน e-Service

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ผู้นำกับ
ความท้าทายในการให้บริการภาครัฐผ่าน e-Service" ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์
ระดับกลาง รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2565 ผ่าน Application Zoom ณ ห้อง Video Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565