คณะอนุกรรมการโครงการชุมชนไม้มีค่า

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการโครงการ
ชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 1/2565" ผ่านระบบ Video Conference โดยใช้ Application Zoom Meeting
ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Video Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565