ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom
โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565