แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนธันวาคม2564 และประจำปี 2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกันแถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือน ธันวาคม2564
และประจำปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Event ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565