Thailand Village

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทาง
ความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมผู้ประกอบการไทย "Thailand Village" ร่วมกับ
ผู้แทนจาก CENTRAL GROUP ณ ห้องประชุม ชั้น16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565