ส่งเสริมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมหารือกับผู้บริหารสมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) นำโดย นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมฯ นายสุวิทย์ รัตนจินดา
ประธานกิตติมศักดิ์ และนายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ประเด็น การส่งเสริม
พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเสริมสร้างศักยภาพ และการยกระดับความเชื่อมั่นสู่มาตรฐานสากล
ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรอง ชั้น 17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565