ประชุมหารรืองานส่งเสริมธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารืองานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจ โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565