ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนตามบัญชีท้ายฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวน
ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย Application Zoom โดยมีนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565