แนะนำ Thaitrade.com และPhenixbox

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน ร่วมกับ นายอัชรฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำแพลตฟอร์มกลาง"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" บนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และPhenixbox.com ของบริษัทแอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร ประมง ปศุสัตว์ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรแปลงใหญ่ มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 410 คน ผ่าน Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565