แถลงข่าวการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2565

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียน
นิติบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านระบบ Virtual Event ณ ห้อง Studio ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565