"เพิ่มโอกาส และช่องทางการขาย ด้วยบาร์โค้ด"

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรม
กิจกรรม "เพิ่มโอกาส และช่องทางการขาย ด้วยบาร์โค้ด" โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ร่วมกับ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามโครงการ
เสริมความรู้สู่การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่  ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม Conference
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565