3 หน่วยงาน จับมือช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายบัญชี

    นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
วิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
    วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคล
ที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
   ปัญหาหลักของวิสาหกิจชุมชน คือ มีปริมาณเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีวิสาหกิจชุมชนที่เลิกกิจการไปเนื่องจาก
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงให้มากกว่า
การสร้างรายได้ของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชน คือ การคำนึงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการสร้างโอกาสจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
    และจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือในครั้งนี้