โชวห่วยค้าส่งท้องถิ่น

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาขยายเครือข่าย
สร้างรายได้ ด้วยโมเดล "โชวห่วยค้าส่งท้องถิ่น" ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม Conference
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565