ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Application Zoom
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565