ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึง 8 เมษายน 2565