คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย Application Zoom โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565