คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่
23 มีนาคม 2565