แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียน
นิติบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Virtual Event ณ ห้อง Studio ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565