ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน Application Zoom
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565