ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ โดยประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดังกล่าวทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ย.ป. https://petition.sto.go.th และสำนักงาน ป.ย.ป. จะส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐต่อไป