ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2565
ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่
7 เมษายน 2565