ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการลงทุนฯ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการลงทุน
และเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ประเด็นการดำเนินงานด้านสมุนไพรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และการสำรวจข้อมูลสมุนไพรผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565