คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 34 (2/2565) ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม Conference
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 20 เมษายน 2565