ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงาน

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงาน
แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2)
ถนนรัชดาภิเษก วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565