ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงาน

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงาน
แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 สี่แยกประดิพัทธ์ 
ถนนพระราม 6 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565